Αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Οι προϋποθέσεις του υποψήφιου χειριστή για συμμετοχή σε εξετάσεις είναι:

 • Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας.
 • Να είναι υγιής.
 • Να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Να γνωρίζει κολύμβηση.
 • Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12) μαθημάτων (διάρκειας 45 λεπτών το κάθε μάθημα), 6 θεωρητικών και 6 πρακτικών, σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τον κανονισμό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Δικαιολογητικά

 • Τρείς (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4cm x 5cm.
 • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (πρωτότυπης φωτογραφίας) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και εγγραφή σε cd.
 • Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία και οι δύο όψεις), ή Διαβατήριο (φωτοτυπία) στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.
 • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο) στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές).
 • Άδεια οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, εκδοθείσα στην Ελλάδα εν ισχύ (φωτοτυπία και οι δύο όψεις). Εάν δεν υπάρχει άδεια οδήγησης ή εάν η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα τότε, προσκομίζονται Πιστοποιητικά Υγείας, από Παθολόγο & από Οφθαλμίατρο (οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι, μόνο, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών) συνοδευόμενα από τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την απόδειξη υγείας των υποψηφίων.
 • Εξουσιοδοτήσεις του λιμεναρχείου, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή με Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). (*)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή με Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). (*)
 • Βεβαίωση σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών με τα αντίστοιχα παραστατικά καταβολής διδάκτρων.
 • Παράβολα συνολικά 65,00€ (50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 15,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).

(*) Εξουσιοδοτήσεις και Υπεύθυνη Δήλωση Λιμεναρχείου για αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχυπλόων

Αρχική συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (Εξουσιοδοτήσεις και Υπεύθυνη Δήλωση σε pdf).

Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων:
Τηλ. 2130412389, 6947310804